Kurumsal tamamını gör

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş

 (GENEL) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)

 

  1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

  1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

Çalışan Adaylarının;

Veri Kategorisi Verinin Nereden Elde Edildiği
Kimlik Bilgisi
Adı, soyadı, tüm kimlik bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, milliyeti, medeni durumu, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik fotokopisi, pasaport numarası
1.Çalışan tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
 

İletişim Bilgisi
Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresi, KEP adresi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
 
Finans Bilgisi
Finansal ve maaş detayları, findeks bilgileri*(kredi notu-finansal durum raporu)

1.N/A
2.Şirket tarafından oluşturulmakta veya edinilmektedir

Özel Nitelikli Kişisel Veri
Fiziksel ya da psikolojik hastalık-bozukluk, engellilik, bulaşıcı hastalık durumu, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan din bilgisi-kan grubu hanesi

1.Çalışan tarafından verilmektedir.
2. Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Eğitim Bilgisi
Öğrenim durumu, sertifika ve diplomalara ait detaylar, son mezun olduğu okul ve mezuniyet yılı, eğitim ve beceriler, özgeçmiş (CV)
1.Çalışan tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Görsel ve İşitsel Veri
Vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi içerisinde yer alan fotoğraf, kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
1.Fotoğraf ve kimlik çalışan tarafından verilmektedir.
2. Güvenlik kamerası görüntüleri kapalı devre güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.                                                
Mevcut ve Önceki İş Bilgisi
İş unvanı, CV, aday başvuru formları, son çalıştığı şirket
 
1.Çalışan tarafından verilmektedir.
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
Diğer
Askerlik durumu, tecil belgesi, imza, sabıka kaydı, alkol/uyuşturucu problemi
1.Çalışan tarafından verilmektedir
2.Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir.
 
   

 


  1. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla, Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş ve Grup Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecektir.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuatlardaki hükümler ve 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan “Amaçlar” kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, http://www.petlas.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu kullanarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu ‘Kındam Mah. Ankara – Kayseri Cad. 2/1 40200 Kırşehir adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-mail adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.